REVÍZIE, TLAKOVÉ SKÚŠKY, ŠKOLENIA, DOKUMENTÁCIA
 
 

Oprávnenia revízneho technika na odborné prehliadky plynových zariadení, školenia obsluhy a na ostatné činnosti, vykonávané na vyhradených plynových zariadeniach:

 
Oprávnenie firmy Plynokontrol s.r.o. na odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových od Technickej inšpekcie, a.s.
Príloha k oprávneniu
Osvedčenie revízneho technika od Technickej inšpekcie, a.s.
Príloha k osvedčeniu
Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu VPZ od Národného inšpektorátu práce
Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na opravy VPZ od Národného inšpektorátu práce
www.plynokontrol.sk, 2015